Kredyt na start

Kredyt na start firmy został utworzony z myślą o wszystkich mikro i małych przedsiębiorcach, którzy chcą otworzyć własną działalność gospodarczą. Kredyt na otworzenie firmy przyznawany jest wnioskodawcom, którzy podejmują się lub prowadzą działalność gospodarczą oraz posiadają zdolność kredytową, rozumianą jako zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty. Ponadto, aby otrzymać kredyt na otwarcie firmy należy przedstawić techniczne, ekonomiczne i finansowe założenia przedstawionych biznesplanów (szacowany przychód, krótki opis działalności), wskazujących na ich wykonalność, wskazać zabezpieczenie stosowne do kwoty pożyczki oraz niekiedy przedstawić udokumentowany wkład własny. Kredyt na start firmy można otrzymać już 1 dnia założenia firmy nawet do 12 miesięcy, w celu sfinansowania działań związanych z prowadzoną działalnością.
Wymagane dokumenty to dowód osobisty, REGON, NIP oraz wpis do EDG. Kredyt na rozpoczęcie działalności gospodarczej wypłacany jest jednorazowo lub w transzach przelewem na wskazany przez kredytobiorcę rachunek bankowy. Uruchomienie kredytu indeksowanego do waluty obcej następuje w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu uruchomionej kwoty w dniu wypłaty na walutę wskazaną w umowie kredyty według kursu kupna banku danej waluty. Uruchomienie kolejnej transzy kredytu może nastąpić pod warunkiem uregulowania dotychczasowych spłat rat kredytu. Kredyt na otworzenie firmy spłacany jest w systemie rat równych, malejących lub balonowych. Raty równe są jednakowe przez cały okres kredytowania. W przypadku rat równych część kapitałowa raty systematycznie rośnie w ciągu całego okresu kredytowania, zaś część odsetkowa sukcesywnie maleje. W początkowym okresie kredytowania większą część stanowią odsetki, a tylko niewielką kapitał. Decydując się na kredyt na założenie firmy spłacany systemem rat malejących, nasze comiesięczne wpłaty do banku będą się regularnie zmniejszać. Kredytobiorcy wybierający raty malejące spłacają co miesiąc stałą część kapitału, a do tego odsetki od jeszcze niespłaconej części kredytu. Ratę balonową charakteryzuje sposób spłaty. W trakcie trwania okresu kredytowania pożyczkobiorca płaci jedynie płatności ratalne składające się wyłącznie z części odsetkowej, a dopiero na koniec okresu kredytowania spłaca płatność ratalną składającą się z części kapitałowej oraz ostatniej części odsetkowej.
Każdy kredytobiorca posiadający kredyt na start firmy ma prawo do przedterminowej spłaty części lub całości kredytu. Przy dokonaniu wcześniejszej częściowej spłaty kredytu pożyczkobiorca może wnioskować o dokonanie przeliczenia rat spłaty kredytu przy zachowaniu dotychczasowego okresu kredytowania lub o skrócenie okresu kredytowania. Kredyt na otwarcie firmy spłacony wcześniej wraz z należnymi bankowi odsetkami, prowizjami i opłatami powoduje wygaśnięcie umowy oraz ustanowionych zabezpieczeń zobowiązania. Dużym ułatwieniem dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na kredyt na rozpoczęcie działalności gospodarczej w walucie obcej jest możliwość przewalutowania zobowiązania, czyli zamiany waluty na inną. Do zmiany waluty kredytu banki stosują kurs kupna waluty obcej według tabel kursów walut obowiązujących w danym banku w dniu przewalutowania, w przypadku zmiany waluty z PLN na walutę obcą lub też kurs sprzedaży waluty obcej według tabeli kursów walut obowiązującej w danym banku w dniu przewalutowania, dla zmiany z waluty obcej na złoty polski. Dodatkowo banki stosują kursy sprzedaży walut obcych, w przypadku zmiany waluty obcej na inną walutę obcą. Pożyczka na start firmy może być podwyższona w trakcie okresu spłaty. Minimalna kwota podwyższenia stosowana przez banki wynosi średnio 10.000zł. Podwyższony kredyt na otwarcie firmy oprocentowany jest według marży ważonej.

Kredyt na założenie firmy udzielany jest przez banki z złotych polskich albo w złotych indeksowanych do waluty obcej. Niekiedy kredyt na start firmy udzielany jest w walucie obcej. Wysokość przyznanego kredytu uzależniona jest od:
– maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika LTV dla danego zabezpieczenia,
– zweryfikowanej przez bank wartości zabezpieczenia spłaty kredytu,
– oraz zdolności kredytowej kredytobiorcy.
Najlepszy kredyt na otwarcie firmy posiada oprocentowanie zmienne, stanowiące sumę marży kredytowej i stawki referencyjnej dla danej waluty kredytu: WIBOR 3M lub WIBOR 12M dla kredytu udzielonego w PLN, EURIBOR 3M dla kredytu udzielonego w PLN indeksowanego do EUR bądź udzielonego w EUR oraz LIBOR 3M dla kredytu udzielonego w PLN indeksowanego do innej waluty niż EUR bądź udzielonego w innej walucie niż euro. Stawski referencyjne 3M ulegają zmianie w okresach 3-miesięcznych pod warunkiem zmiany o przynajmniej 10 punktów bazowych w stosunku do stawki referencyjnej poprzednio obowiązującej dla danej waluty. Natomiast stawka referencyjna 12M ulega zmianie w okresach rocznych pod warunkiem zmiany o przynajmniej 10 punktów bazowych w stosunku do stawki referencyjnej poprzednio obowiązującej.

Każdy kredytobiorca starający się o kredyt na otworzenie firmy zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu. Prawnym i docelowym zabezpieczeniem jest wpis hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości. Hipoteka może dotyczyć finansowanej nieruchomości, innej nieruchomości będącej własnością kredytobiorcy lub nieruchomości osoby trzeciej. Zabezpieczenie w postaci hipoteki obciąża prawo własności nieruchomości, spółdzielcze prawo do lokalu, prawo do użytkowania wieczystego bądź też prawo do domu jednorodzinnego. Obecnie wyróżniamy hipotekę zwykła określającą kwotę zobowiązań, wyliczoną dokładnie dla kredytu, obejmującą kwotę kredytu wraz z odsetkami i ewentualnymi kosztami egzekucji oraz hipotekę kaucyjną określającą górną granicę kwoty zobowiązania. Hipoteka zwykła stosowana jest przez banki dla kredytów udzielanych w walucie krajowej, natomiast hipoteka kaucyjna dla kredytów udzielanych w walucie obcej lub dla pożyczek denominowanych. Istnieje możliwość wpisania dwóch lub więcej hipotek na rzecz banku w sytuacji udzielania dwóch kredytów jednocześnie lub kolejnej pożyczki, z wyjątkiem sytuacji, gdy pierwszy kredyt został udzielony na zakup udziału w nieruchomościach. Jako przejściowe zabezpieczenie spłaty kredytu, banki stosują ubezpieczenie do czasu wpisu hipoteki, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz blokadę środków na rachunku bankowym.
Dodatkowo kredytobiorca jest zobowiązany do utrzymywania na własny koszt, w sposób nieprzerwany, w towarzystwie ubezpieczeniowym ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości stanowiącej przedmiot hipoteki przez cały okres kredytowania i do każdorazowego cedowania praw z każdej kolejnej umowy ubezpieczenia na rzecz banku, aż do całkowitej spłaty wszystkich zobowiązań. Umowa ubezpieczenia nieruchomości powinna być zawarta przed wypłatą środków kredytu. Nieruchomość stanowiąca przedmiot hipoteki powinna być ubezpieczona przynajmniej do kwoty wskazanej w umowie kredytu. Kredyt na otworzenie działalności gospodarczej może być zabezpieczony obligatoryjnie, w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji kredytobiorcy, poręczycieli oraz osób trzecich.

Kredyt na otworzenie firmy związany jest ze standardowymi opłatami za następujące czynności: opłata za rozpatrzenie wniosku o promesę kredytową, rozpatrzenie wniosku klienta w sprawie zmiany przedmiotu zabezpieczenia i sporządzenie aneksu, rozpatrzenie wniosku klienta w sprawie częściowego zwolnienia przedmiotu zabezpieczenia, zmiany podmiotu będącego właścicielem zabezpieczenia lub zmiany osób będących kredytobiorcami lub poręczycielami, opłata za wcześniejszą całkowitą lub częściową spłatę kredytu, opłaty za prolongatę kredytu, przewalutowanie kredytu, zmianę harmonogramu spłaty kredytu, sporządzenie opinii o kredycie na wniosek klienta, sporządzenie historii spłaty kredytu, wydanie zaświadczenia o zwolnieniu hipoteki, opłata za pełnomocnictwo związane z wpisem hipoteki, opłata za odpis zwykły z KRS i koszty inspekcji nieruchomości przed wypłatą transzy kredytu.

Kredyt na otwarcie firmy dostępny jest wraz z ubezpieczeniem, którego przedmiotem jest życie i zdrowie ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności śmierć ubezpieczonego kredytobiorcy, całkowitą niezdolność do pracy ubezpieczonego oraz hospitalizację. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będąca kredytobiorcą lub osoba fizyczna będąca wspólnikiem posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie nabyła uprawnień do świadczeń rentownych, która ukończyła 18 lat w momencie zawarcia umowy kredyt, której wiek w dniu przystąpienia do ubezpieczenia powiększony o okres ubezpieczenia nie przekracza 65 lat oraz, która została zgłoszona przez ubezpieczającego do ubezpieczenia.
Zakład ubezpieczeniowy w razie zajścia w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela zdarzenia ubezpieczeniowego zobowiązany jest do spełnienia świadczenia. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się z dniem podpisania przez kredytobiorcę ubezpieczonego deklaracji przystąpienia. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności jest wznawiany na kolejne miesięczny okresy aż do zakończenia umowy kredytu. Okresy te wygasają:
– z dniem odstąpienia od umowy kredytu,
– z dniem zakończenia umowy kredytu,
– z dniem śmierci ubezpieczonego,
– z dniem nabycia przez ubezpieczonego uprawnień do świadczeń rentowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa polskiego,
– z ostatnim dniem miesiąca, w który ubezpieczony ukończył 65 lat,
– z dniem bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu opłacenia składki ubezpieczeniowej za danego klienta, w przypadku wezwania do zapłaty,
– z dniem skutecznie dokonanej rezygnacji.
Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci lub całkowitej niezdolności do pracy równa jest mniejszej wartości salda zadłużenia ubezpieczonego na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, obejmującego wartość niespłaconego kapitału kredytu wraz z naliczonymi odsetkami od tego zadłużenia. Suma ubezpieczenia na wypadek hospitalizacji równa jest wartości miesięcznych rat kredytu pozostających do spłaty w okresie hospitalizacji, ustalonej na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, nie więcej jednak niż kwota rat wynikających z harmonogramu umowy kredytu.
Przedmiotem ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych mogą być nieruchomości o charakterze mieszkalnym wraz z ich stałymi elementami oraz nieruchomości o charakterze użytkowym, w których księgach wieczystych hipoteka stanowi lub ma stanowić zabezpieczenie udzielonego kredytu. Zakres ubezpieczenia nieruchomości obejmuje szkody wyrządzone w sposób nagły, nieprzewidziany i bezpośrednio przez m.in. pożar, uderzenie pioruna, przepięcie, eksplozję, implozję, grad, powódź, lawinę, upadek drzewa, grad, uderzenie pojazdu, zalanie, deszcz nawalny. Suma ubezpieczenia nieruchomości wraz z ich stałymi elementami określania jest w systemie sum stałych, może odpowiadać wartości rynkowej lub wartości odtworzeniowej. Suma ubezpieczeniowa stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za wszystkie szkody i koszty wynikłe ze zdarzeń losowych objętych zakresem ubezpieczenia.